1. Definities

 1. Met Huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder.
 2. Met Verhuurder wordt Cultureel Centrum Orion, onderdeel van Stichting Orion bedoeld, hierna aangeduid als verhuurder of als Stichting Orion.
 3. Onder huurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst (ook wel contract genoemd) tussen verhuurder en huurder, waarbij de huurder een reservering heeft voor een of meerdere dagdelen voor een of meerdere zalen c.q. ruimtes. (n.b. De huurovereenkomst is nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.)
 4. Onder zalen wordt verstaan alle ruimten die de verhuurder als zodanig aan huurders aanbiedt.
 5. Onder vaste huurder wordt verstaan een huurder die, wekelijks, of met een andere regelmaat, op een vast tijdstip en gedurende een jaar achtereen of een groot gedeelte daarvan, één of  meerdere zalen huurt.
 6. Onder korte huurder wordt verstaan een huurder die eenmalig of paar keer per jaar, dagdelen huurt.
 7. Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen / annuleren van de huurovereenkomst of de reservering door de huurder.
 8. Onder opzegging of beëindiging wordt verstaan minimaal een maand voor het einde van de overeenkomst, per email met bevestiging van zaalverhuurder of evt. aangetekende post laten weten aan de verhuurder dat de huurder geen prijs stelt op de verlenging of uitvoering van de huurovereenkomst. Zie verder in voorwaarden.
 9. Onder gebruikers of wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder. Qua huisregels vallen ook de zaalhuurders onder gebruikers.
 10. Deze voorwaarden maken deel uit van elke huurovereenkomst.

 

2. Reservering en boekingen

 1. Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder, als de door de huurder getekende huurovereenkomst in bezit is van verhuurder.
 2. Indien verhuurder de door de potentiële huurder getekende reservering of huurovereenkomst nog niet heeft ontvangen en verhuurder de zaal (zalen, ruimtes) aan een derde kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van zaalverhuurder gebruik wil maken.
 3. Verhuurder heeft het recht boekingen op te splitsen in meerdere aparte huurovereenkomsten.
 4. Verhuurder is gerechtigd huurder (tijdelijk) een andere zaal aan te bieden dan volgens de reservering of huurovereenkomst zou dienen te geschieden, behalve als dat duidelijk onredelijk is voor huurder. Indien de aangeboden zaal duidelijk minder geschikt is dan de gereserveerde zaal in de huurovereenkomst, heeft huurder recht op verrekening van het verschil, tenzij hierover een overeenstemming is bereikt.
 5. Huurder verklaart door ondertekening van de reservering of de huurovereenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene huurvoorwaarden.
 6. De 'wet verkoop op afstand' is hier niet van toepassing, daar de zaalhuurder al bekend is met de zalen, en de planning specifiek afgestemd is op de zaalhuurder.

 

3. Gebruik van het gehuurde

 1. Het is huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de huurovereenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

 

4. Betaling:

 1. Het totaalbedrag van de huurovereenkomst wordt gefactureerd aan de huurder en € 200,00 borg en beide dienen voor verhuring betaald te zijn.
 2. Bij een verhuring voor langere tijd worden de facturen maandelijks aan de huurder verstuurd
 3. Als er meerdere huurovereenkomsten tegelijk actief zijn, worden deze behandeld als aparte overeenkomsten.
 4. Huurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota's en  facturen, en betaald deze op de juiste datum, onder vermelding van de referentie van de huurovereenkomst en naam van de contractant.
 5. Indien een huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan zaalverhuurder te vergoeden.

5. Opzegging en/of annulering van de huur-overeenkomst door huurder

 1. Opzeggen (dus het niet verlengen van) in geval van een jaarcontract / lange huurovereenkomst met een of meerdere wekelijkse dagdelen, is mogelijk mits dit minimaal een maand van te voren schriftelijk wordt kenbaar gemaakt per email met bevestiging van ons, of aangetekende post.
 2. In geval van annulering van een huurovereenkomst korter dan 2 weken voor aanvang, is huurder verplicht de in de huurovereenkomst of reservering genoemde zaalhuur geheel te voldoen.
 3. We stellen een voortijdige melding per email op prijs, maar de annulering c.q. opzegging kan alleen geschieden per: email met bevestiging van ons, of aangetekende post.

 

6. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

 1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van: het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de   reservering of huurovereenkomst;
 2. * wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
 3. * overlast door huurder (of gebruikers) aan het woonhuis grenzend aan het Cultureel Centrum Orion;
 4. * het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door  huurder aan verhuurder;
 5. Het in gevaar brengen van de goede naam van Stichting Orion.
 6. In geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig  verstoord is.
 7. Na een of meerdere klachten over zaalhuurder of activiteiten van de zaalhuurder.
 8. Zaalverhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 9. Ontbinding door verhuurder kan aan het einde van de in de huurovereenkomst aangegeven
 10.  huurtermijn zonder opgaaf van redenen. (feitelijk een niet-verlenging). De huurovereenkomst is
 11.  nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik  van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen het Cultureel Centrum Orion, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
 2. Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen.

 

8. Huisregels

 1. Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van het gebruiksregel ment en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen.

 

9. Jaarlijkse verhoging

 1. De jaarlijkse verhoging van de zaalhuren zijn gebaseerd op het CBS indexcijfer, de reële gestegen huur- en aanverwante kosten als verwarming en licht, en kosten van voorzieningen. Ook toegevoegde voorzieningen worden doorberekend aan de huurder van de ruimtes. Indien de verhoging hoger is dan 20% ineens in een jaar, heeft de zaalhuurder het recht om de huurovereenkomst per direct te ontbinden.

10. Wijziging van dit reglement

 1. Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de zaalhuurder onmogelijk maakt de reden  waarvoor de zaal gehuurd was, door te laten gaan.

 

11. Toepasselijk recht bij geschillen

 1. In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder.

 

Cultureel Centrum Orion

Onderdeel van Stichting Orion.

Algemene huur- en betalingsvoorwaarden van Cultureel Centrum Orion

omhoog

VOLG ONS
ADRES

Cultureel Centrum Orion

Wollefoppenweg 91-A

3069 LX  Rotterdam

TELEFOON

tel: 010-4204480

Kantooruren ma t/m vr

8.00 - 16.00 uur